De WRR-paradox

849920-mc-escher-paradox

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft recent twee rapporten uitgebracht. Een over de financiële sector en een over het klimaatbeleid.

In deze rapporten zie ik enkele opvallende punten. In de eerste plaats merk ik op dat het 1 rapport had moeten zijn.  Het een heeft alles met het ander te maken. Ik zie 3 rode draden.

Rode draden

1. Korte termijn

WRR merkt in beide rapporten op dat in Nederland het korte termijnbeleid domineert. Voor deze complexe vraagstukken is dat onverstandig en zelfs funest. Voorbeelden:

  • De doelstelling om de groei van de emissies die klimaatverandering veroorzaken om te buigen, leidt niet tot onafhankelijkheid van de fossiele brandstoffen.
  • Het versterken van de kapitaalbuffer voor banken leidt niet tot vermindering van de afhankelijkheid van de financiële sector.

WRR mist dus een lange termijnvisie en pleit voor ‘robuustheid’ in de aanpak. (Ik tel 35 keer het woord ‘robuust’ in het rapport over de financiële sector). De maatregelen die op korte termijn verstandig lijken, werken op langere termijn niet of zelfs contrair. De vraag is of de maatregelen die de WRR aanbeveelt die lange termijnwerking wel hebben. Immers, hoe ‘robuuster’ de maatregelen zijn, hoe langer het huidige systeem in stand blijft.

2. Economische groei

Het denkraam van de WRR is dat het beleid gericht moet zijn op economische groei. Dat is de sturende opvatting. Zo gaat het er in het rapport over de financiële sector om, de afhankelijkheid van deze wispelturige sector met zijn grote fluctuaties te verminderen, om de economische groei te waarborgen. De vraag wat economische groei betekent voor de klimaatdoelstellingen komt niet op tafel.

3. Maakbaarheid

Het pleidooi voor de lange termijn visie op nationaal niveau veronderstelt dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden op de schaal van Nederland. Bij beide vraagstukken valt dat nogal te betwijfelen. De Nederlandse invloed op de wereld is op zijn best marginaal. De maatregelen hebben binnen Nederland wel effect, maar daarbuiten?

Conclusie

De WRR geeft met deze rapporten een voorbeeld van een korte termijn beleidsvisie.

Er is dringend behoefte aan een fundamentele studie naar de samenhang van economische groei en de uitdagingen op het gebied van klimaataanpak en het financiële stelsel.

Mijn stelling is dat zonder fundamentele wijzigingen in het financiële stelsel het klimaatvraagstuk onopgelost blijft. Een van de vragen die WRR onbeantwoord laat is of economische groei mogelijk is zonder het uitputten van onze natuurlijke bronnen.

Paradoxaal leiderschap

Recent verscheen Paradoxaal leiderschap van Ivo Brughmans. Het vervolg op De kunst van het paradoxale leven (2013). Paradoxen, en vooral hoe daarmee om te gaan, is een thema dat Ivo fascineert. De kern van zijn betoog is dat we los moeten komen van het of-of denken en meer moeten met en-en denken. Het is de kunst om […]

Het causale kaartspel

Het is een kernkwaliteit van de politicus om zich successen toe te eigenen. Het gaat goed met Nederland zegt de Troonrede. En dan volgt samengevat: ‘en dat komt door ons beleid’. Daar zijn toch wel vragen bij te stellen. Je kan net zo goed stellen: ‘ondanks ons beleid gaat het nog best goed’. Het is maar […]

Lezing 26 augustus 2016

Lezing door Ben Verleg ter gelegenheid van de presentatie van de eerste druk van de Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde op 26 augustus 2016. Beste vrienden en toehoorders, Ik ga u vanmiddag 3 dingen vertellen: De boodschap van vandaag: besluitvorming is dynamisch Iets over het waarom van dit boekje: ik heb een proefschrift geschreven in […]

Presentatie Inleiding in Zingevende Besliskunde

Op 26 Augustus 2016 presenteert Ben Verleg in samenwerking met het Instituut voor Zingevende Besliskunde en de Hogeschool van Amsterdam, Center for Applied Research on Economics & Management, de Algemene Inleiding in Zingevende Besliskunde. Programma 15.00 uur Aanvang Welkom en introductie Inleiding Ben Verleg Workshop: proeven aan een nieuwe methode 17.00 uur Afsluiting Nazit Aan […]

IMF en besluitvorming

Onlangs verscheen een bijzonder interessant, kritisch evaluatierapport (IMF_evaluatie) over de besluitvorming in het Interantional Monetary Fund (IMF) met betrekking tot de euro-crisis. Griekenland, Portugal en Ierland mochten van het IMF meer dan 3x hun limiet lenen. Dat heeft geleid tot de desastreuze gevolgen voor met name Griekenland. Het IMF heeft aanzienlijke risico’s niet gezien en de […]

22 Oktober 2018: D-Day voor het openbaar vervoer in Amsterdam

De startdatum voor het in gebruik nemen van de Noord-Zuidlijn is verschoven van oktober 2017 naar 22 juli 2018. De exactheid van de datum suggereert dat, ondanks dat het nog 2 jaar duurt, het zeker lukt om dat dan ook te halen. Tijdens de hoorzitting op 13 juli 2016 bleek dat die zekerheid er niet […]

Duurzaam Bankieren 2016

In januari 2015 verscheen Duurzaam Bankieren, waarom de crisismaatregelen niet doeltreffend zijn. Ik betoogde daarin dat de maatregelen die genomen zijn na de financieel-economische crisis van 2008 weliswaar niet zinloos zijn, maar niet tot het gewenste resultaat leiden. We zijn nu anderhalf jaar verder. Is er wat veranderd? 1. Verwevenheid politiek met het bancaire systeem De […]

Ik vertrek (2)

Deze week heb ik voor het Communicatiemagazine een column geschreven onder de titel “Ik vertrek”. Ik trek er een parellel tussen de manier waarop we  grote besluiten nemen en het populaire programma waarin mensen, na hun besluit om zich elders te vestigen, vaak in onthutsend tegenvallende situaties belanden. Dezelfde parallel gaat op voor Brexit. Men […]

Verkeerde ambtenaren

De Belastingdienst levert een mooie illustratie van hoe aannames in de top van een organisatie niet aansluiten bij de werkelijkheid. “Verkeerde ambtenaren willen weg bij de fiscus” kopte de Volkskrant. De aanleiding is het besluit om de ambtenaren een vertrekregeling aan te bieden. Bedoeld is dat de top c.q. de staatssecretaris, dacht dat ambtenaren in lage […]